Forsidebilde: Vanessa Baird: «To Everything There
Is Season» 2014. © Vanessa Baird / BONO. KORO
- Kunst i offentlige rom. Fotomontasje KORO / Ole
John Aandal

Forfatterveiledning / Author guidelines

FORFATTERVEILEDNING

(In english below)

DEL I: Manuskript til vurdering
Manuskript som ønskes vurdert for publisering i Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift sendes som vedlegg (Word eller rtf-format) i epost til redaktør Sigrid Røyseng sigrid.royseng@bi.no med kopi til redaksjonssekretær Anitra Figenschou anitra.g.figenschou@bi.no.

Anonymisering
Når du sender inn et manuskript til vurdering så blir det vurdert etter «double blind»-prinsippet. Det betyr at du er anonym. For at dette prinsippet skal kunne gjennomføres må du fjerne navnet ditt og alle referanser til egne arbeider.

Omfang
Vitenskapelige artikler skal ikke overstige 8000 ord, eksklusive abstrakt, tabeller og referanseliste. Anmeldelser bør ikke overskride 2400 ord.

Abstrakt og nøkkelord
Abstraktet skal være på engelsk og på maksimalt 300 ord. Her skal hovedpoengene i artikkelen oppsummeres. Sett opp 5-10 nøkkelord både på artikkelens originalspråk og på engelsk.

Referanser
Tidsskriftet bruker Harvardstilen. Referanser angis i parenteser i den løpende teksten ved å angi forfatterens/forfatternes etternavn, årstall for utgivelsen og eventuelle sidetall.

«Det er blitt gjort få systematiske studier av den norske kultureliten forstått som kulturfeltets eliter (Hovden & Knapskog 2014:55).»
Alternativt:
«Hovden og Knapskog (2014:55) hevder at det er blitt gjort få systematiske studier av den norske kultureliten forstått som kulturfeltets eliter.»

Flere referanser i samme parentes skal skilles at med semikolon.

Noter
Noter skal brukes i minst mulig grad og skal bare inneholde informasjon som vil forstyrre den løpende teksten. Vi bruker gjennomgående sluttnoter i artikkeltekstene.

Referanseliste
En alfabetisk og kronologisk ordnet liste over samtlige referanser med følgende utforming skal legges til slutten av teksten:

Eksempel bøker: Frenander, Anders (1999). Debattens vågor: Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt. Gøteborg: Arachne.

Eksempel tidsskriftsartikler: Skot-Hansen, Dorte (2002). «Kultur til tiden: Strategier i den lokale kulturpolitik». Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, vol. 2, nr. 1, s. 7-27.

Eksempel kapittel i bøker: Mitchell, Ritva (2003). «Nordic and European Cultural Policies». Duelund, Peter (red.). The Nordic CulturaI Model. København: Nordic Cultural Institute. S. 437- 478.

DEL II: Når manuskriptet er antatt
Manuskript som er antatt i Nordisk Kulturpolitisk tidsskrift sendes som vedlegg (Word eller rtf-format) i epost til redaksjonssekretær Anitra Figenschou anitra.g.figenschou@bi.no med kopi til redaktør Sigrid Røyseng sigrid.royseng@bi.no.

Bruk ren tekst, ikke stilingsmalene fra Word i dokumentet ditt.

Tabeller, figurer og bilder
Tabeller, figurer og/eller bilder skal sendes som separate filer på e-post og det skal angis i artikkelmanuskriptet hvor tabeller og figurer skal plasseres. Bilder ønsker vi tilsendt som JPG. De må på forhånd være rettighetsklarerte og det må informeres om krediteringstekst hvis det skal inn i tidsskriftet. For at det visuelle elementet skal bli plassert på riktig sted i teksten ber vi om følgende:

Gi det visuelle elementet et navn, for eksempel «bilde 1». I tekstdokumentet ditt skriver du, gjerne med rødt, «her skal bilde 1 settes inn».

Abstrakt, nøkkelord og forfatterpresentasjon

Abstrakt: Om artikkelteksten ikke er på engelsk ønsker vi oss abstraktet også på originalspråket. Denne teksten skal brukes i arbeidet med å gjøre artikkelen kjent for omverdenen, blant annet gjennom sosiale medier.

Nøkkelord: Sett opp 5-10 nøkkelord både på artikkelens originalspråk og på engelsk. Disse nøkkelordene gjøres søkbare, slik at lesere kan finne fram til artikkelen.

Forfatterpresentasjon: Skriv en kort forfatterpresentasjon (5 – 10 linjer) som inneholder navn, tittel, hvor du jobber, og forskningsfelt /arbeider. Skriv gjerne også e-postadressen din (evt. hjemmeside) slik at andre forskere kan ta kontakt med deg angående artikkelen hvis du ønsker det.

Hermetegn
Vær fra første stund bevisst på din bruk av hermetegn. Hvert lands skriftspråk har sine regler for bruk av hermetegn. De norske hermetegnene er «slik», mens de britiske ser   ̎slik ̎ ut. Det kan bli en stor jobb å rette opp dette i etterkant, derfor anbefaler vi et bevisst valg når det gjelder bruk av hermetegn helt fra starten av.

Korrektur
Forfatteren/forfatterne er selv ansvarlig for korrektur på innsendte manuskripter. Sørg alltid for å la en annen språksterk person lese igjennom teksten i tillegg til deg selv, før teksten sendes til digitalt trykk. Se over tegnsetting (også i litteraturlisten og notene) og let etter inkonsekvenser som boken/boka. Når teksten er satt for digitalt trykk er det lite rom for endringer.

Copyright
Copyright deles av forfatteren/forfatterne og Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift.

Lansering
Når hver nye utgave av tidsskriftet lanseres bruker vi sosiale medier som Facebook, Twitter og hjemmesiden vår til å gjøre hvert enkelt arbeid i tidsskriftet kjent. Vi oppfordrer alle forfattere og venner av tidsskriftet til å være med å dele og like hver enkelt artikkel.

«Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift» ligger gratis tilgjengelig på Idunn: http://www.idunn.no/nkt
Adressen til hjemmesiden: http://nordiskkulturpolitisktidskrift.org/
Du finner oss på Facebook og Twitter ved å søke på «Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift»

Ingen kostnader knyttet til publisering
NKTs redaksjon krever ingen honorar for å vurdere eller publisere artikler eller andre tekster.

***

AUTHOR GUIDELINES

Part I: Manuscripts for consideration
Manuscripts to be reviewed for publication in the Nordic Journal of Cultural Policy should be sent as an e-mail attachment (Word or RTF format) to Editor-in-chief, Sigrid Røyseng (sigrid.royseng@bi.no), copied to Managing Editor, Anitra Figenschou (anitra.g.figenschou@bi.no.).

Anonymization
When you send a manuscript for consideration it, will be reviewed in accordance with the “double blind principle” to assure anonymity. In order for this to work, your name and all reference to your own work must be deleted.

Size
Scientific articles should not exceed 8000 words, excluding abstracts, tables and references.  Reviews should not exceed 2400 words.

Abstracts and key words
The abstract should be in English with a maximum of 300 words.  The main purpose here is to give a summary.  Provide 5-10 key words in both the article’s original language and in English.

References
The Journal uses the Harvard Referencing style. References are put in parentheses in the text with the author/s’ surname, year of publication and page number.

“Few systematic studies have been conducted of the Norwegian cultural elite, understood as culture’s elite (Hovden & Knapskog 2014: 55).”
Alternatively:
“Hovden and Knapskog (2014:55) maintain that few systematic studies have been conducted of the Norwegian cultural elite, understood as culture’s elite.”

A semicolon should separate series of references in the same parentheses.

Notes
The use of notes should be kept to a minimum and they should only contain information that would otherwise disrupt the text. Our policy is to use endnotes in the text of articles.

Reference lists
An alphabetical and chronological list of all references should follow the text, using the following format:
Example books: Frenander, Anders (1999). The Waves of Debate: On Political and Ideological Waves in Sweden’s Post-War Cultural Debate.  Gothenberg: Arachne.
Example periodicals: Skot-Hansen, Dorte (2002). «Culture and time: Strategies in local cultural policy-making.”  The Nordic Journal of Cultural Policy, vol. 2, nr. 1, s. 7-27.
Example book chapters:  Mitchell, Ritva (2003). «Nordic and European Cultural Policies». Duelund, Peter (Ed.). The Nordic CulturaI Model. København: Nordic Cultural Institute. S. 437- 478.

Del II: When the manuscript has been accepted
Manuscripts that are accepted for publication in the Nordic Journal of Cultural Policy should be sent as an attachment (Word or RFT-format) in an e-mail to Managing Editor, Anitra Figenschou (anitra.g.figenschou@bi.no) copied to Editor-in-chief, Sigrid Røyseng (sigrid.royseng@bi.no). Use pure text in your document, not design layout from Word.

Tables, figures and pictures
Tables, figures and/or pictures should be sent as separate files in the e-mail and the placement of tables and figures should be noted in the article. We would like pictures to be sent as JPG. These must be copyright-cleared, and the names of those to be credited should be provided in order for the picture to be published in the Journal.  In order for the visual element to be placed correctly in the text we ask for the following: Give the visual element a name, for example, “picture one”.  In your text document, write, in red should you choose, «picture one goes here».

Abstract, key words and presentation of the author
Abstract:  If the article is not in English, we would like for the abstract to also be in the original language.  This text will be used to make the article known for the international community, using, among other channels, the social media.

Key words: Set up 5-10 key words, both in the article’s original language and in English.  These key words will be searchable, such that the reader is directed to the article.

Presentation of the author: Write a short presentation (5 – 10 lines) that includes your name, title, where you work and your research field/work.  Feel free to include your e-mail address or homepage, such that other researchers can get in touch with you with regard to the article should they wish to.

Quotation marks
Right from the start, be conscious of your use of quotation marks.  Every country’s written language has its own rules for the use of quotation marks.  The Norwegian quotation marks look like «this», while the British and American look like “this”.  As it can be a big job sorting these out afterwards, we recommend that you make a conscious choice of quotation marks before you begin.

Proofreading
The author/s are themselves responsible for the proofreading of their submitted manuscripts.  Always try to find someone to go carefully through your material for you before it is sent. Keep an eye out for punctuation (also in literature lists and notes) and for inconsistencies.  When text is digitalized there is little scope for making changes.

Copyright
Copyright is shared by the author/s and the Nordic Journal of Cultural Policy.

The launch
When each new edition of the Journal is published, we use social media, such as Facebook, Twitter and our homepage, in order that each and every work in the Journal reaches a public.  We encourage all our authors and friends of the Journal to join us in boosting the launch by sharing and liking the articles

The Nordic Journal of Cultural Policy is available for free on Idunn: http://www.idunn.no/nkt
Our homepage address is: http://nordiskkulturpolitisktidskrift.org/
You will also find us on Facebook and Twitter by searching for “Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift”

No charges
NKT does not have a policy with either article processing charge or article submission charge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Current ye@r *