Det flotte forsidebilde til tidsskriftet heter «Natt ved Steilneset i Vardø» og viser minnehallen som leder fram til Louise Bourgeois' kunstverk til minne om de 91 som ble brent for trolldomsvirksomhet. Den internasjonalt kjente arkitekten Peter Zumthor har tegnet både minnehallen og glassbygget rundt kunstverket. Det er det samme kunstverket, avbildet i en annen årstid, dere ser her på nettsiden. Fotograf: © Bjarne Riesto / www.riesto.no. Takk til nasjonaleturistveger.no

Retningslinjer for peer review / Referee Guidelines

RETNINGSLINJER FOR PEER REVIEW

(In english below)

Formål

Formålet med Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift er:

 • å bidra til å utvikle kulturpolitisk forskning empirisk og teoretisk.
 • å være en viktig publiseringskanal for nordiske og internasjonale forskere innen kulturpolitikkforskningen.
 • å spre relevant kulturpolitisk forskning og kunnskap til akademia, forvaltningen, kulturbransjene og i det offentlige ordskiftet.

Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler som presenterer forskning om kulturpolitikk. Tidsskriftet aksepterer manuskripter som ikke er publisert tidligere og heller ikke er til vurdering i noe annet tidsskrift.

Språk
Artiklene kan publiseres på engelsk, norsk, svensk og dansk.

Referee-vurdering
Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift er et referee-tidsskrift. Det betyr at alle artikler som publiseres i tidsskriftet er gjennom en grundig vurderingsprosess:

 1. Ansvarlig redaktør for tidsskriftet ser igjennom alle innsendte artikler og vurderer hvilke artikler som innfrir tidsskriftets formelle krav og faglige avgrensning.
 2. Om en artikkel innfrir de generelle kravene, sendes artikkelen anonymt til minst to personer som er vitenskapelig kvalifisert, kalt referees, innenfor det fagområdet som artikkelen er skrevet.
 3. Når to referees er uenige om hvorvidt en artikkel bør aksepteres eller avvises, sendes artikkelen til en tredje referee.
 4. Det er NKTs redaktør som har ansvaret for referee-prosedyren.
  Tidsskriftet benytter seg av «double blind-prinsippet». Det betyr at både referee og artikkelforfatter kommuniserer direkte med redaktøren. Artikkelforfatter og referee kommuniserer aldri direkte hverandre.
 5. Den endelige avgjørelsen om publisering tas av redaktøren. Når medredaktører er involvert, er det også redaktøren som har siste ordet.

Vurderingskriterier
De innsendte artikler blir vurdert i henhold til hvorvidt de oppfyller disse kriteriene:

 1. Presenterer forskning av høy kvalitet som tydelig bidrar til å utvikle kunnskapen om nordisk kulturpolitikk eller forskning som er relevant for nordisk kulturpolitikk.
 2. Har tydelig tema og problemstilling
 3. Har interessant empiri og/eller teori
 4. Har en veldokumentert framstilling
 5. Er strukturert og fører et logisk resonnement
 6. Er godt og tydelig formulert

Tilbakemeldingene faller som oftest innenfor en av disse fem kategoriene:

 1. Antas for publisering som den er.
 2. Anbefales for publisering med mindre revisjoner
 3. Anbefales for publisering med større revisjoner. Når en artikkel får en vurdering som faller inn i denne kategorien, vil artikkelen bli sendt tilbake til de samme refereene for ny vurdering.
 4. Refuseres som den er, men artikkelforfatter oppfordres til omfattende bearbeiding. Artikkelforfatter vil få en beskrivelse av hva som bør bearbeides i teksten og informeres om at artikkelen må vurderes på ny ved ny innsending av teksten.
 5. Avvises.

Ingen kostnader knyttet til publisering
NKTs redaksjon krever ingen honorar for å vurdere eller publisere artikler eller andre tekster.

***

REFEREE GUIDELINES

Purpose
The purpose of the Nordic Journal of Cultural Policy is:

 • to contribute to developing research on cultural policy, both empirically and theoretically .
 • to be a key publishing channel for Nordic and international researchers in the area of cultural policy .
 • to spread cultural policy research and knowledge to the academic world, the business community, the cultural sector and public debate.

The journal publishes scientific articles that present research on cultural policy. It accepts manuscripts that have not been previously published nor are being assessed for publication in another journal.

Language
The articles can be published in English, Norwegian, Swedish and Danish.

Referee-evaluation
The Nordic Journal of Cultural Policy is a refereed scientific journal. This means that all published articles have been through a thorough process of review:

 1. The Editor-in-chief for the journal looks through all submitted articles and decides which of them meet the formal requirements and have appropriate thematic orientation.
 2. Should an article meet the general requirements, it is sent anonymously to at least two people – referees – who are scientifically qualified in the subject area within which the article is written. When two reviewers disagree on whether the article should be accepted or rejected, the article will be sent to a third reviewer.
 3. It is the NJCP’s Editor-in-chief who is responsible for the referee procedures.
 4. The journal uses the “double blind principle,” which means that both the author of the article and the referee communicate directly with the Editor-in-chief. The author of the article and the referee never communicate directly with each other.
 5. The final decision with regard to publication of the article is made by the Editor-in-chief. When co-editors are involved, the Editor-in-chief also has the last word.

Review criteria
The submitted articles will be reviewed on the basis of the extent to which they meet the following criteria:

 1. Presents research of high quality that clearly makes a contribution to the development of knowledge of Nordic cultural policy or research that is relevant to Nordic cultural policy.
 2. Has a clear topic and approach to the issues at hand.
 3. Contains interesting empirical data and/or theories.
 4. Presents well-documented argumentation.
 5. Is well-structured and presents logical reasoning.
 6. Is clearly and concisely formulated.

Replies generally fall under the following five categories:

 1. Accepted for publication as is.
 2. Recommended for publication with minor revision.
 3. Recommended for publication with major revision. When an article falls under this category it will be sent to the same reviewers for a new judgment after revision.
 4. Rejected for publication as is, but the author of the article is encouraged to undertake an extensive rewrite. The author of the article will receive a description of what needs to be reworked in the text and is informed that the article must be re-submitted for a new review.
 5. Rejected.

Scope
Scientific articles should not exceed 8000 words excluding the abstract, notes and references. Notes should be kept to a minimum. Reviews should not exceed 2400 words.

No charges
NKT does not have a policy with either article processing charge or article submission charge.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Current ye@r *